Yazma [Nadir Eser]

Bed'ul-Emâlî Tercemesi ? / Müellif: Ebû'l Hasan Siracuddin Ali b. Osman el-Evsî el-Ferğânî; Mütercim:; hattat: İbrahim b. Ali

Müellif: Ebû'l Hasan Siracuddin Ali b. Osman el-Evsî el-Ferğânî; Mütercim:
Terceme Tarihi: 1098 H.